česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Ochrana osobních údajů

Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen knihovna) zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Zpracovávané osobní údaje
Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště. Tyto údaje je žadatel o registraci povinen uvést, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Bez poskytnutí těchto údajů může uživatel knihovny využívat pouze neautorizovaných služeb knihovny, např. prezenční studium knihovních dokumentů z volného výběru ve studovně, reprografické služby apod.
Nepovinné kontaktní a další údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon, akademické tituly, údaj o studiu (zda je uživatel knihovny studentem či nikoli).
Služební údaje: číslo průkazu uživatele, přehled výpůjček včetně jejich historie, přehled rezervací, upomínání, údaj o náhradě škody na vypůjčeném knihovním dokumentu.
Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Účel zpracování osobních údajů
Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách, statistického hodnocení činnosti knihovny a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem poskytování kvalitních služeb (upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, vyrozumění o splněné rezervaci, zasílání upomínek) a lepší komunikace s uživatelem. Uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky uživatele a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Uchovávání a zabezpečení osobních údajů
Zpracovávané údaje jsou v listinné podobě uchovávány ve služebních prostorách knihovny zabezpečených obvyklými prostředky před přístupem neoprávněných osob. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje uživatelů knihovny jsou uchovávány také v počítačové databázi (knihovní systém) a v souborech MS Excel a MS Word dokumentujících povinné identifikační údaje uživatele, nepovinné kontaktní a další údaje, služební údaje a účetní údaje a změny v nich provedené. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Všechna data uložená v knihovním systému jsou chráněna antivirovou ochranou. Data v knihovním systému jsou zálohována v Knihovně Akademie věd v souladu s legislativní normou GDPR.
Zaměstnanci knihovny, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Doba uchovávání osobních údajů a jejich likvidace
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté.
Registrovaný uživatel může knihovnu kdykoli písemně požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace.
Osobní údaje registrovaných uživatelů jsou zlikvidovány i bez jejich žádosti, pokud od konce posledního registračního období uplynul jeden rok a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně.
Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Filosofického ústavu. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a další právní předpisy.

Další informace
Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:
Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
Jilská 1, Praha 1, 110 00
Tel.: +420 221 183 304
E-mail: knihovna@flu.cas.cz

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení