česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Nové knihy na letní čtení

CAMERON, Deborah. Mýtus o Marsu a Venuši: mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-513-5.

Obr_rijen_1

Kniha se kriticky vyrovnává s rozšířenými zjednodušujícími představami o genderu a komunikaci mezi muži a ženami. Odrážejí se v postojích k případům sexuálního násilí, v očekáváních spjatých se studijními výkony, v diskriminaci na trhu práce a na pracovišti atd. To, co můžeme číst v populární literatuře, je však často daleko od pravdy. Mezi muži a ženami lze nalézt stejné množství podobností jako rozdílů ve způsobu komunikace, v souvislosti s konkrétními sociálními rolemi a vztahy. Cameronová kriticky reaguje na biologická (evolucionistická) vysvětlení genderových rozdílů i na teorii, podle níž k systematicky odlišnému užívání jazyka chlapců a dívek vede socializace v dětství. Ukazuje, že existující jazykové rozdíly často vycházejí především z potřeby konstruovat vlastní pojetí identity. Motivace jsou přitom rozmanité a složité. Je třeba začít o genderu přemýšlet mnohem komplexněji a opustit zavádějící populární mýty a stereotypy.

LANDA, Ivan, MERVART, Jan. Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018. ISBN 978-80-7007-500-5.

Obr_rijen_2

Studie zahrnuté v tomto svazku jsou shromážděny u příležitosti životního jubilea, devadesátých narozenin Josefa Zumra. Přímo či volněji rozpracovávají témata utvářející svébytnou tradici českého emancipačního myšlení, na kterou Zumr ve svém díle navazuje a o jejíž aktualizaci se významně zasloužil. Jedná se o tradici vyrůstající z politické interpretace platónského realismu, jež byla později obohacena o hegelovský moment dějinnosti, ale zároveň o marxistickou představu člověka a plného uskutečnění jeho možností.

KOUBA, Pavel. Řeč a zjevnost. Praha: OIKOYMENH, 2017. ISBN 978-80-7298-526-5.

Obr_rijen_3

Kniha stručně načrtává pojetí řeči a rozumění v Heideggerově Bytí a času a poté se věnuje způsobu, jímž dnes raného Heideggera recipuje americký normativní pragmatismus (Dreyfus, Brandom, Crowell ad.). Problematické body této recepce umožňují exponovat na malé ploše obecnější rozdíl mezi filosofiemi jazyka (komunikace) a filosofií rozumění, jež řeč a řečovou povahu zkušenosti spojuje s temporalitou a situovaností lidského bytí. Tento rozdíl, který udržoval a udržuje velkou část moderní filosofické diskuse v mimoběžných drahách, chce tato studie zachytit na půdě prohloubeného pojmu rozumění. Vodítkem je při tom pokus upřesnit a nově využít všeobecně přijímanou, ale málo promýšlenou distinkci mezi jazykem a řečí. Pouze ve sféře řeči lze totiž vykázat, že mluvit o věci znamená nejen sdílet významy, nýbrž být ve světě s druhými a proti druhým.

ŠVEHLA, Marek. Magor a jeho doba: život Ivana M. Jirouse. Praha: Torst, 2017. ISBN 978-80-7215-555-2.

Obr_rijen_4

Kniha novináře Marka Švehly Magor a jeho doba je obsažný, střídmě a přitom velice čtivě napsaný životopis jedné z nejvýznamnějších českých osobností druhé poloviny dvacátého století Ivana Martina Jirouse (1944 až 2011). Přibližuje jeho dětství v Humpolci a soukromý život v dospělosti, studia na Karlově univerzitě, manažerskou činnost pro rockovou skupinu The Plastic People of the Universe a osudy po roce 1989. Především ale popisuje Jirouse jako iniciátora zrodu unikátního, na státu nezávislého undergroundového společenství i pozdější mnohaleté vězení a jeho následky způsobené střety se státní mocí. Životopis v širokém záběru zachycuje také Jirousovy vztahy s řadou důležitých lidí, mimo jiné s historikem umění Jiřím Padrtou, se členy Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, filosofem Jiřím Němcem, výtvarníkem a hudebníkem Milanem Knížákem či spisovatelem a filosofem Egonem Bondym. Vzniklo tak jedinečné panorama doby zobrazené skrze Jirousův život. Kniha zaujme jak zájemce o moderní české výtvarné umění, rockovou hudbu, literaturu a politickou perzekuci v letech sedmdesátých a osmdesátých, tak každého, kdo chce hlouběji pochopit novodobé dějiny a kulturu naší země.

FALCON, Andrea. Brill's companion to the reception of Aristotle in antiquity. Leiden: Brill, 2016.

Companion_2

Kniha podává systematický výklad o recepci Aristotelovy filosofie v období antiky. Datováním zatím nebyla předložena publikace, která by mapovala celý tento fenomén. Publikace pak vyplňuje tuto mezeru a nabízí široké pojednání o filosofických problémech v helénistickém období až do šestého století našeho letopočtu. Přehled je řazen chronologicky na 23 autorských kapitol. Kniha mimo jiné obsahuje následující témata: helénistická recepce Aristotela, vazby na aristotelskou filosofii v post-helénistickém období, za obzor peripatetické tradice a Aristotelés v pozdní antice.

TARRANT, Harold, Danielle A. LAYNE, Dirk BALTZLY a François RENAUD. Brill's companion to the reception of Plato in antiquity. Leiden: Brill, 2018.

Companion_1

"Companion" se zaměřuje na problém recepce Platónovy filosofie v antice. Představuje různé způsoby čtení dialogů i formu odpovědí na otázky v nich kladené. Zaměřuje se na Platónovo myšlenkové dědictví od jeho smrti ve čtvrtém století před naším letopočtem až po díla platónských a aristotelských komentátorů v šestém století našeho letopočtu. Kniha zahrnuje zejména témata: raný vývoj v recepci Platónovy filosofie, recepce Platóna v imperiálním období, raná křesťanská tradice a pozdní antický platonismus.

    
  • Rychlé hledání
    v katalogu
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení