česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ Kontakt Doporučujeme
Logo FUAVCR

Výběr novinek ve fondu knihovny

Dummett, Michael, O přistěhovalectví a uprchlících, Praha, Filosofia 2016.

Ob_4_brezen

Knihu napsal Dummett v roce 2001 pro britskou veřejnost, přesto jde o aktuální dílo, které se srozumitelnou formou vyrovnává s typickými argumenty odpůrců imigrace a nabízí přístup založený na povinnosti státu pomáhat druhým v nouzi, právu na útočiště a zachování lidské důstojnosti potřebných. Byť Dummett neupírá státům právo odmítat cizince, ukazuje na konkrétních příkladech, že uplatnění tohoto práva je často motivováno rasismem a xenofobií a že mnohdy porušuje Ženevskou úmluvu o uprchlících. Podle Dummetta je řešení přistěhovaleckých a uprchlických vln nakonec možné jen na mezinárodní úrovni a předpokládá omezení sobectví zejména ze strany rozvinutých států.

Butlerová, Judith, Závažná těla: O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví", Praha, Nakladatelství Karolinum 2016.

Ob_3_brezen

V knize se filosofka a genderová teoretička vyrovnává s námitkami, které jí byly adresovány po vydání spisu Potíže s rodem (Gender Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky tělesnosti jakožto materiality, otázky, která se kritikům zdála v raném pojetí performativní konstituce genderu nedostatečně zohledněna. Butlerová se v reakci na námitky snaží ukázat, jakým způsobem je otázka tělesnosti jakožto materiality od počátku podmíněna symbolickými mechanismy. Závažná těla jsou ale víc než jen polemický text, už jen proto, že autorka své pojetí rozpracovává s pomocí dialogu s jinými feministickými teoretičkami (Luce Irigarayová, Julia Kristeva), s významnými filosofy druhé poloviny dvacátého století (Michel Foucault, Louis Althusser, Jacques Derrida) a s psychoanalýzou (Sigmund Freud, Jacques Lacan) či prostřednictvím exkursů do literatury (Nella Larsenová, Willa Catherová), politické teorie (Ernesto Laclau, Slavoj Žižek) i gay a lesbické subkultury.

Jemelka, Martin a Ševeček, Ondřej, Tovární města Baťova koncernu, Evropská kapitola globální expanze, Academia, Praha 2016.

Ob_2_brezen

Aktivity rodinné firmy Tomáše a Jana Antonína Baťových patří v historiografii hospodářských a sociálních dějin mezi témata s globálním potenciálem a rezonancí. Ikonami Baťova podnikání nebyly jen módní a cenově dostupná obuv a avantgardní obchodní domy, ale i průmyslové komunity – tovární města. Továrním městům Baťova koncernu je věnována tato kniha, která mapuje ekonomickou, a především sociální dimenzi baťovského podnikání v době jeho dynamické zahraniční expanze. Transfer podnikatelského systému je sledován v politických a ekonomických souřadnicích devíti evropských zemí, v nichž bylo založeno šestnáct továrních měst, a to v dramatické epoše od konce dvacátých do konce čtyřicátých let. Problematika revoluční proměny obuvnické produkce, prvního globálního modelu podnikání, pásové výroby a jejích dopadů, a na prvním místě modelu továrního města v baťovských variantách je nahlížena optikou domácí i zahraniční odborné literatury a archivních pramenů z řady evropských archivů.

Hill, James, Berkeleyho filosofie ducha, Filosofia, Praha 2016.

Ob_1_brezen

George Berkeley je znám především svým idealismem a popřením možnosti hmotné substance. Neméně významné je jeho chápání mysli člověka jako bytostně aktivního jsoucna a jeho teorie sebeuvědomění. James Hill předkládá čtenářům originální pohled na Berkeleyho filosofii ducha. Dokládá, proč je tradiční empiristická interpretace Berkeleyho filosofie neudržitelná, v jakém smyslu bylo jeho pojetí mysli a intelektuálních pojmů ve své době průkopnické a v čem zůstává aktuální ještě i dnes. Kniha interpretuje celý rozsah Berkeleyho díla, včetně jeho teorie vidění a málo známého pozdního spisu Siris.

Lear, Jonathan, Aristotelés, Touha rozumět, Oikyomenh, Praha 2016.

Ob_6_brezen

Kniha je filosofickým úvodem do Aristotelova myšlení. Autor si volí stejné východisko jako sám Aristotelés, který v první větě Metafyziky tvrdí, že všechny lidské bytosti touží svojí přirozeností po rozumění. Avšak co pro nás znamená, že jsme vedeni touto touhou? Co znamená, že nějaký tvor má svoji přirozenost? Co je naše, lidská, přirozenost? Jaký musí být svět, aby byl poznatelný rozumem, a jací musíme být my, máme-li být schopni světu rozumět? Při zkoumání těchto otázek provází autor čtenáře ústředními pasážemi Aristotelovy Fyziky, Metafyziky, Etiky, Politiky, biologických i logických spisů. Kniha je psána jasným stylem, jímž chce autor přimět čtenáře k aktivní účasti.

Pospíšil, František, Dům a čas, Filosofický ústav AV ČR v. v. i., Praha 2016.

Ob_5_brezen

Kniha přináší první detailní přehled dějin areálu Jilská-Husova od středověkých dob přes světský provoz v 19. století až po jeho akademickou současnost. Areál Jilská-Husova se nachází v historickém centru Starého města pražského. Stavebního komplexu s bohatými dějinami se od roku 1961 ujala Československá, později Česká akademie věd. Dnes slouží jako ústředí Filosofického ústavu, Sociologického ústavu a Ústavu dějin umění. Své sídlo zde mají také veřejně přístupné oborové knihovny pro filosofii, sociologii, dějiny umění, medievistiku a sídlí zde nakladatelství Filosofia.

    
  • Rychlé hledání
    v katalogu
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení